کلیدواژه‌ها = تاپسیس فازی
1. بررسی و تحلیل شاخص‌های عملکرد آموزشی دانشگاه علوم دریایی به روش BSC- TOPSIS

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 45-60

علیرضا عالی پور؛ فرامرز نصری