1. طراحی الگوی جامع برنامه درسی مغز محور درآموزشهای سازمانی (آندروگوژی)

سقا افراخته؛ حسن اسدزاده؛ ابوالفضل کرمی

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 37-58

چکیده
  دغدغه ها و نیازهای محوری سازمان ها جهت پاسخگویی به انتظارات فزآینده مشتریان(خدمات گیرندگان) و رقابت با رقبا باعث اصلاح برنامه درسی محیط کاربراساس توانمندی های مغز هر یک از سرمایه انسانی شد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بهبود فرآیندهای آموزش سازمانی با طراحی الگوی جامع برنامه درسی مبتنی بر نظریه یادگیری مغز محور تدوین شده است. به‌منظور ...  بیشتر