1. الگوی انتخاب استراتژی مدیریت‌دانش جهت پایش فرآیندهای داخلی در سازمان‌های نظامی

مسعود احمدی؛ رحمان غفاری

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 139-156

چکیده
  این پژوهش با هدف، ارائه الگوی بهینه انتخاب استراتژی‌های مدیریت‌دانش جهت پایش فرایندهای داخلی به کمک مدل ترکیبی دیمتل و تحلیل شبکه فازی در یکی از سازمان‌های‌ نظامی انجام شده است. این تحقیق در دو فاز میدانی انجام پذیرفته است. جامعه‌آماری فاز نخست 44 نفر از خبرگان به روش نمونه‌گیری هدفمند که شامل صاحبنظران اساتید دانشگاه‌های تهران، ...  بیشتر