کلیدواژه‌ها = تجهیزات
1. تأثیر مدیریت دانش بر شاخص‌های فنی عمردهی انقلابی به تجهیزات در نداجا با تاکید بر نقش آموزش

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 49-63

محمدتقی امینی؛ پیمان اخوان؛ محمدرضا مهدوی حاجی؛ حمیدرامین شایگان