1. شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های شخصیتی مربیان و کارآفرینان و توسعه مراکز آموزش خدمات دریایی (موردمطالعه: مراکز آموزش خدمات دریایی هرمزگان)

علیرضا محمدی؛ یونس وکیل الرعایا

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 34-50

چکیده
  تعیین مجموعه عواملی که زمینه‌ساز ظهور مربیانی موفق در همه سطوح یک سازمان می‌شود از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا، هدف اصلی این مطالعه شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های شخصیتی موفقیت مربیان کارآفرین در توسعه مراکز آموزش خدمات دریایی است. جامعه آماری موردمطالعه این تحقیق شامل کلیه مراکز آموزش خدمات دریایی هرمزگان می‌باشد. پس از مطالعه ...  بیشتر