کلیدواژه‌ها = ارزشیابی عملکرد وظیفه مدار
1. شرح وظایف رئیس دانشکده، مبنایی برای ارائه الگوی ارزشیابی وظیفه مدار

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 61-77

نازیلا کریمی؛ سعید رجائی پور؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم