کلیدواژه‌ها = نظریه زمینه ای
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های سازمان یاددهنده در دانشگاه ها (مورد مطالعه: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره))

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 18-29

منصور دهقان منشادی؛ نرگس سعیدیان خوراسگانی؛ رسول نظری


2. شرح وظایف رئیس دانشکده، مبنایی برای ارائه الگوی ارزشیابی وظیفه مدار

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 61-77

نازیلا کریمی؛ سعید رجائی پور؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم