1. الگوی انتخاب استراتژی مدیریت‌دانش جهت پایش فرآیندهای داخلی در سازمان‌های نظامی

مسعود احمدی؛ رحمان غفاری

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 139-156

چکیده
  این پژوهش با هدف، ارائه الگوی بهینه انتخاب استراتژی‌های مدیریت‌دانش جهت پایش فرایندهای داخلی به کمک مدل ترکیبی دیمتل و تحلیل شبکه فازی در یکی از سازمان‌های‌ نظامی انجام شده است. این تحقیق در دو فاز میدانی انجام پذیرفته است. جامعه‌آماری فاز نخست 44 نفر از خبرگان به روش نمونه‌گیری هدفمند که شامل صاحبنظران اساتید دانشگاه‌های تهران، ...  بیشتر

2. رابطه مهارت‌های مدیران موثر با رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

مسعود احمدی؛ سید ابراهیم همتی گلیان

دوره 2، شماره 1 ، زمستان 1394، ، صفحه 556-66

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق رابطه مهارت های مدیران موثر با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر بود. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی انتخاب شد. جامعه آماری به تعداد 85 نفراز کارکنان که دارای مشاغل کلیدی در دانشگاه بودند و  بر اساس جدول کرجسی و مورگان با روش تصادفی طبقه ای تعداد 70 نفر به عنوان ...  بیشتر