نویسنده = رضا حاجی پور فرسنگی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر ورود (جذب) دانشجو به دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

دوره 2، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 67-79

فرزاد کریمی بیرگانی؛ رضا حاجی پور فرسنگی؛ ابوالفضل قره سوفلو