نویسنده = جعفر سیاره
1. بررسی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار بر اجرای مناسب عملیات نجات دریایی در مقیاس بزرگ

دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 77-89

مجید فراست؛ جعفر سیاره؛ عباس هراتی مختاری