نویسنده = حمیدرضا تهمک
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی و ترسیم هرم سلسله مراتب نیازهای افسران دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

دوره 2، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 40-55

جعفر سیاره؛ ابوطالب مطلبی ورکانی؛ امیر حسینی ارانی؛ حمیدرضا تهمک


2. تأثیر خودشیفتگی بر عملکرد مدیران دانشگاه‌های ساحلی و دریایی جنوب کشور

دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 52-66

وحید ریگی؛ ابوطالب مطلبی؛ حسین نصرتی ناهوکی؛ حمیدرضا تهمک


3. ارتباط استراتژی آموزش شبیه سازهای دریایی با عملکرد حرفه‌ای دریانوردان

دوره 1، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 13-30

آرش یاراحمدی؛ امیر حسینی ارانی؛ ابوطالب مطلبی؛ حمیدرضا تهمک