نویسنده = فرزانه فرضی
تعداد مقالات: 1
1. نقش کیفیت زندگی کاری در رفتار شهروند سازمانی کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 91-105

محمد غفاری مجلج؛ جمال عبدالملکی؛ محسن احمدی؛ فرزانه فرضی