نویسنده = سید موسی طباطبایی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و اعتبار یابی الگوی حکمرانی تربیتی خوب در نظام آموزشی ایران

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 17-36

رضا منیعی؛ نادر سلیمانی؛ ناصر عباس زاده؛ سید موسی طباطبایی