نویسنده = مجتبی حاج خزیمه
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی مؤلفه‌های توسعه حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (یک مطالعۀ فراترکیب)

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-18

خدایار ابیلی؛ مجتبی حاج خزیمه؛ جواد پورکریمی؛ محمدرضا حاتمی