نویسنده = ابراهیم صالحی عمران
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی موانع توسعه اکوسیستم دانشگاه کارآفرین

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 35-51

سید حسین موسوی؛ ابراهیم صالحی عمران؛ سیده مهسا موسوی؛ مقصود فراستخواه