1. بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر روند آموزشی دانشگاه های نظامی (مطالعه موردی: دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر)

سید احمد پورنصرانی؛ جعفر قهرمانی

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 77-92

چکیده
  این پژوهش به بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر روند آموزشی مراکز آموزش نیروی دریایی راهبردی آجا پرداخته است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع میدانی است. جامعه آماری را تمامی دانشجویان و اساتید دانشگاه نیروی دریایی امام خمینی (ره) نوشهر تشکیل داده است که در مجموع شامل 615 دانشجو ...  بیشتر