نویسنده = حسن عابدی جعفری
1. طراحی مدل افزایش شفافیت سازمانی با رویکرد داده بنیاد در سازمان های دولتی

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 95-110

کمال میانداری؛ مهدی دیهیم پور؛ رضا نجاری؛ حسن عابدی جعفری