نویسنده = سید محمد زرگر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز بر توسعه سازمانی پایدار

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 93-108

بابک رضایی؛ سید محمد زرگر؛ هادی همتیان