نویسنده = عبدالرحیم نوه ابراهیم
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی راهکارهای بهبود ارتباط صنایع و موسسات آموزش عالی: نظریه ای داده بنیاد

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 31-47

کامران مالکپور لپری؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ شهرام مهرآورگیگلو


2. شرح وظایف رئیس دانشکده، مبنایی برای ارائه الگوی ارزشیابی وظیفه مدار

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 61-77

نازیلا کریمی؛ سعید رجائی پور؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم