1. ارزیابی موانع استفاده از واقعیت مجازی برای آموزش دریایی کشور(مورد مطالعه: معاونت آموزش و تربیت نیروی دریایی)

سید محمد زرگر؛ ابوالفضل دانایی؛ علیرضا محمدی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 124-134

چکیده
  چکیدهامروزه با پیشرفت‌های گسترده در فناوری، استفاده از فناوری‌های نوین در آموزش می‌تواند باعث ایجاد اثربخشی هرچه بیشتر در این امر مهم گردد. یکی از این فناوری‌های نوین، واقعیت افزوده است که در کشورهای پیشرفته استفاده از آن برای آموزش در بخش‌های مختلف از جمله نیروی دریایی، نیروی هوایی و ارتش رواج گسترده‌ای یافته است. پژوهش حاضر ...  بیشتر

2. شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های شخصیتی مربیان و کارآفرینان و توسعه مراکز آموزش خدمات دریایی (موردمطالعه: مراکز آموزش خدمات دریایی هرمزگان)

علیرضا محمدی؛ یونس وکیل الرعایا

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 34-50

چکیده
  تعیین مجموعه عواملی که زمینه‌ساز ظهور مربیانی موفق در همه سطوح یک سازمان می‌شود از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا، هدف اصلی این مطالعه شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های شخصیتی موفقیت مربیان کارآفرین در توسعه مراکز آموزش خدمات دریایی است. جامعه آماری موردمطالعه این تحقیق شامل کلیه مراکز آموزش خدمات دریایی هرمزگان می‌باشد. پس از مطالعه ...  بیشتر