نویسنده = یوسف محب زادگان
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و مدل سازی عوامل موثر بر توانمندسازی مدیران

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 14-29

رامین جلالی؛ سیدمهدی الوانی؛ اکبر حسن پور؛ یوسف محب زادگان