نویسنده = اکبر حسن پور
تعداد مقالات: 2
1. فراترکیب الگوهای تدوین راهبردهای مدیریت آموزش و منابع انسانی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-18

عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ سعید جعفری نیا؛ اکبر حسن پور؛ اکبر عیدی


2. شناسایی و مدل سازی عوامل موثر بر توانمندسازی مدیران

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 14-29

رامین جلالی؛ سیدمهدی الوانی؛ اکبر حسن پور؛ یوسف محب زادگان