نویسنده = جواد سلیمانپور
1. اعتبارسنجی الگوی ارتقای تعهد سازمانی، سازمان های آموزش علوم دریایی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 52-60

جواد سلیمانپور؛ ابوطالب مطلبی