نویسنده = ابوطالب مطلبی
1. طراحی الگوی مفهومی شبکه های زایشی دانش علوم دریایی

دوره 3، شماره 4، بهار 1395، صفحه 1-12

ابوطالب مطلبی؛ علیرضا عالی پور