نویسنده = منصور دهقان منشادی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های سازمان یاددهنده در دانشگاه ها (مورد مطالعه: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره))

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 18-29

منصور دهقان منشادی؛ نرگس سعیدیان خوراسگانی؛ رسول نظری


2. طراحی و اعتبارسنجی مدل معادلات ساختاری سازمان یاد دهنده برای دانشگاه‌ها

دوره 3، شماره 5، تابستان 1395، صفحه 40-50

منصور دهقان منشادی؛ نرگس سعیدیان خوراسگانی؛ رسول نظری