*توجه مهم*

به اطلاع کلیه نویسندگان محترم مقالات مجله آموزش علوم دریا می رساند برابر مصوب هیئت تحریریه نشریه، مقرر گردید تا اطلاع رسانی در خصوص آخرین وضعیت مقالات این مجله تنها از طریق ویگاه مجله صورت پذیرفته و گواهی جاپی پذیرش مقاله صادر نگردد.

با سپاس فراوان از همکاری شما عزیزان

 


دانلود آیین نگارش مقالات قالب PDF

به نام خدا
به اطلاع کلیه عزیزان می رساند، مجوز با رتبه علمی - پژوهشی نشریه از وزارت محترم علوم تحقیقات و فناوری با تغییر عنوان نشریه به " آموزش علوم دریایی" دریافت گردیده است. از کلیه نویسندگان محترم که در این مدت ما را حمایت کردند سپاس گزاریم.
با تشکر دفترنشریات دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره).
 --------------------------------------------------------------------
به اطلاع نویسندگان محترم میرساند ، نشریه علمی  آموزش علوم دریایی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است
 
1. الگویی برای رفتارهای نقشِ آموزشیِ اساتید دانشگاه: یک مطالعه ی کیفی

سید مجتبی هاشمیان؛ فریبرز رحیم نیا؛ محمد مهدی فراحی

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 1-16

چکیده
  مطالعه ی حاضر بنا دارد در جهت توسعه یِ الگویی زمینه مند از بایسته هایِ رفتاریِ نقشِ آموزشیِ اساتید دانشگاه های دولتی ایران کوشش نماید. در این مطالعه، ساز و کار مربوط به روش تحقیقِ پدیدار شناسی از این جهت که به فهم تجربه زیسته مشارکت کنندگان کمک می کند به کار گرفته شد. جامعه مورد مطالعه اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی شمال شرق کشور ...  بیشتر

2. طراحی و اعتبار یابی الگوی حکمرانی تربیتی خوب در نظام آموزشی ایران

رضا منیعی؛ نادر سلیمانی؛ ناصر عباس زاده؛ سید موسی طباطبایی

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 17-36

چکیده
  هدف تحقیق طراحی و اعتبار یابی الگوی حکمرانی تربیتی خوب در نظام آموزشی می باشد. جهت دستیابی به هدف تحقیق از روش آمیخته متوالی استفاده شد که شامل دو بخش کیفی و کمی است. در بخش کیفی پژوهش، روش داده بنیاد استفاده شده است. اطلاعات و داده های لازم از صاحبنظران و مدیران ستادی آموزش و پرورش کشور ایران جمع آوری گردیده و سپس با استفاده از روش داده ...  بیشتر

3. طراحی الگوی جامع برنامه درسی مغز محور درآموزشهای سازمانی (آندروگوژی)

سقا افراخته؛ حسن اسدزاده؛ ابوالفضل کرمی

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 37-58

چکیده
  دغدغه ها و نیازهای محوری سازمان ها جهت پاسخگویی به انتظارات فزآینده مشتریان(خدمات گیرندگان) و رقابت با رقبا باعث اصلاح برنامه درسی محیط کاربراساس توانمندی های مغز هر یک از سرمایه انسانی شد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بهبود فرآیندهای آموزش سازمانی با طراحی الگوی جامع برنامه درسی مبتنی بر نظریه یادگیری مغز محور تدوین شده است. به‌منظور ...  بیشتر

4. آموزه ای بر طراحی مدل بهینه فرایندی تدارکات الکترونیکی در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

رویا راضی زاده؛ منیژه حقیقی نسب

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 59-70

چکیده
  این پژوهش به‌منظور شناسایی و تبیین روابط متغیرهای تدارکات الکترونیکی و بهبود خدمات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. این تحقیق از حیث هدف، تبیینی و از حیث نتیجه تحقیق، کاربردی (با توجه به نتیجه آن‌که ارائه یک مدل است) و از حیث نوع داده، ترکیب کمی و کیفی می‌باشد که از روش آمیخته اکتشافی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق ...  بیشتر

5. بررسی تأثیر استراتژی‌های پاداش بر بهره‌وری نیروی انسانی با نقش میانجی عملکرد تیمی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان بندر امام خمینی (ره))

رضا سپهوند؛ راضیه فعلی

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 71-90

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر استراتژی‌های پاداش بر بهره‌وری نیروی انسانی با نقش میانجی عملکرد تیمی کارکنان در بندر امام خمینی (ره) می‌باشد. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‌ها توصیفی – علّی و از نوع تحقیقات کمّی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کارکنان بندر امام خمینی (ره) بودند. تعداد این افراد 300 نفر گزارش شد. حجم نمونه ...  بیشتر

6. نقش کیفیت زندگی کاری در رفتار شهروند سازمانی کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

محمد غفاری مجلج؛ جمال عبدالملکی؛ محسن احمدی؛ فرزانه فرضی

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 91-105

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با رفتار شهروند سازمانی می باشد. جامعه پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر هستند، از این جامعه با روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه ای به حجم 149 نفر انتخاب گردید. روش پژوهش کمی، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است. ابزار پژوهش پرسشنامه می باشد. جهت سنجش وضعیت کیفیت ...  بیشتر

7. مدل‌یابی اثر توانمندسازی روانشناختی بر آمادگی فردی برای تغییر در کارکنان وزارت ورزش و جوانان

مصطفی ثانی؛ زهرا حاجی انزوهایی؛ فریده اشرف گنجویی

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 106-118

چکیده
  هدف این پژوهش، مدل‌یابی اثر توانمندسازی روانشناختی بر آمادگی فردی برای تغییر در کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان به تعداد 850 نفر بود که بر حسب فرمول کوکران، 265 نفر به شیوه انتخاب تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسش‌‌نامه‌های توانمندسازی ...  بیشتر

8. تأثیراسترس شغلی بر رفتار ایمنی با نقش تعدیلگر هوش هیجانی در ترمینال اپراتورهای اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

فروغ رودگرنژاد

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 119-134

چکیده
  هدف ازاین پژوهش، تأثیراسترس شغلی بر رفتار ایمنی با نقش تعدیلگر هوش هیجانی در ترمینال اپراتورهای اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق تعداد940 نفر از کارکنان ترمینال اپراتورهای اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان بوده ...  بیشتر

9. ارائه الگوی اجرایی اثربخش مدیریت الکترونیکی منابع انسانی در نظام آموزش عالی

خیراله سربلند

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 135-146

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی اجرایی اثربخش مدیریت الکترونیکی منابع انسانی در نظام آموزش عالی استان آذربایجان‌شرقی است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، تلفیقی از روش‌های کیفی و کمی است. جامعه آماری تحقیق، در مرحله اول (رویکرد کیفی) 24 نفر از خبرگان و نخبگان حوزه مدیریت الکترونیکی منابع انسانی هستند که با استفاده از نمونه‌گیری ...  بیشتر

10. ارائه مدل صادرات در کلاس جهانی با تاکید بر آموزش در صنایع دریایی (مطالعه موردی: صنعت پرورش میگو در ایران)

محمد رضا طالعی پور؛ سید عبد الله حیدریه؛ حسین خانزادی؛ یونس وکیل الرعایا

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 147-153

چکیده
  این پژوهش به منظور ارائه مدلی برای صادرات در حوزه پرورش میگوی پرورشی و با تاکید بر اهمیت آموزش در فرآیند عملکرد موفق شرکت‌ها انجام شده است. در این مقاله، روش داده‌بنیاد به کار گرفته شده و مصاحبه‌ها تا مرز اشباع اطلاعاتی انجام شده‌اند. تعداد مصاحبه‌شوندگان که شامل افراد خبره علمی و عملی در حوزه شیلات و صادرات میگو می‌باشند، 16 نفر ...  بیشتر

1. ارزیابی و ترسیم هرم سلسله مراتب نیازهای افسران دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

جعفر سیاره؛ ابوطالب مطلبی ورکانی؛ امیر حسینی ارانی؛ حمیدرضا تهمک

دوره 2، شماره 1 ، زمستان 1394، ، صفحه 40-55

چکیده
  هدف از این تحقیق ارزیابی و ترسیم هرم سلسله مراتب نیازهای افسران دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر بوده است. این تحقیق به وسیله‌ی پرسشنامه انجام شده است. روایی پرسشنامه از روش محتوا (سازه) مورد تایید قرار گرفت. پرسشنامه دارای پایایی با ضریب 93/0 بوده است. حداقل اندازه نمونه برابر 96 نفر است. از 120 پرسشنامه توزیعی، 111 پرسشنامه قابلیت ...  بیشتر

2. بررسی نقش فناوری اطلاعات در فرایند سیستم مدیریت دانش(مطالعه موردی دانشگاه علوم دریایی امام‌خمینی(ره))

حسن دولتی؛ ترانه عنایتی؛ فرشیده ضامنی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1393، ، صفحه 11-30

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند سیستم مدیریت دانش دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) انجام شده است  پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل اساتید، مدیران، فرماندهان و کارشناسان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) به تعداد 100 نفر بود. حجم نمونه ...  بیشتر

3. شناسایی عوامل جذب کننده و بازدارنده در توسعه گردشگری ساحلی (مطاللعه موردی: گردشگران ورزشی فعال سفر کننده به مناطق ساحلی دریای خزر)

محبوبه عابدی سماکوش؛ فرزام فرزان؛ مرتضی دوستی؛ افشار هنرور

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 96-108

چکیده
  به منظور راهکاری برای تقویت و توسعه گردشگری در سواحل این مقاله بر آن شد تا به شناسایی عوامل جذب کننده و بازدارنده در توسعه گردشگری ساحلی دریای خزر را مورد بررسی قرار دهد. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- پیمایشی می‌باشد که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به روش میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش 400 نفر و حجم نمونه 200 ...  بیشتر

4. پیش بینی رابطه سلامت روان و عملکرد شغلی بر اساس ویژگی های شخصیتی افسران وظیفه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

رضا میرعرب؛ انوشیروان عزیزی؛ محمدرضا مرادی

دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1393، ، صفحه 48-60

چکیده
  هدف از این تحقیق پیش بینی سلامت روان و عملکرد شغلی بر اساس ویژگی شخصیتی افسران وظیفه نیروی دریایی بوده است. جامعه آماری 160 نفر از کارکنان وظیفه بود که تماما به عنوان نمونه انتخاب شده اند. داده ها از طریق سه پرسشنامه سلامت روان، عملکرد شغلی پاترسون و ویژگی‌های شخصیتی نئو جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفته اند. روش تحقیق مورد استفاده از ...  بیشتر

5. نحوه گذران اوقات فراغت کارکنان مراکز آموزشی نداجا با تاکید بر فعالیت ورزشی (مطاله موردی: کارکنان فرماندهی مرکز آموزش تخصص های دریایی)

جواد حسین پور نودهی؛ مرتضی دوستی؛ سید عماد حسینی؛ رضا ساکی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1393، ، صفحه 67-76

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی نحوه گذران اوقات فراغت کارکنان فرماندهی آموزش تخصص‌های دریایی نداجا با تاکید بر فعالیت ورزشی بوده است. این تحقیق به روش توصیفی-پیمایشی  به انجام رسیده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و لحاظ نمودن ضریب حفاظتی-امنیتی، تعداد 270 نفر به روش خوشه ای- طبقه ای و در هریک از طبقات به صورت تصادفی انتخاب شد. به ...  بیشتر

1. طراحی الگوی استراتژی‌های توسعه‌ی منابع‌انسانی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی‌ایران

محمد یزدان شناس؛ مهربان هادی پیکانی؛ آذر قلی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1397

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی مدل استراتژی‌های توسعه‌ی منابع‌انسانی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی‌ایران می‌باشد. روش شناسی این پژوهش ترکیبی (کیفی و کمی) می‌باشد. اعضای جامعه هدف در بخش کیفی تعداد 13 نفر از خبرگان مدیریت منابع‌انسانی و آموزش سازمان نیروی دریایی ارتش بودند، که 10 نفر از این افراد در ارزیابی انتقادی (CASP) به منظور تعیین مرتبط ...  بیشتر

2. طراحی مدل سرمایه اخلاقی سازمان با تأکید بر آموزش در صنعت حمل‌ونقل دریایی (موردمطالعه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران)

حبیب مرادی؛ معصومعلی سلیمیان؛ بهزاد فرخ سرشت؛ قربانعلی آقااحمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1398

چکیده
  امروزه، اخلاق به‌عنوان یکی از مهم‌ترین انواع سرمایه، نقش مؤثری در تداوم حیات سازمان‌ها ایفا می‌نماید. هدف پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه‌های سرمایه اخلاقی سازمان و ارائه مدلی از آن با تأکید بر آموزش در صنعت حمل‌ونقل دریایی می‌باشد. نوع پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر اجرا ترکیبی است. جامعه آماری متشکل از مدیران و کارکنان اداره کل ...  بیشتر

3. فرصتهای حقوقی اعمال زور توسط نیروی دریایی در زمان جنگ به عنوان یک ضرورت آموزشی در تدوین راهبرد قدرت دریایی

علی عبداله حبیب نوری؛ مسعود راعی دهقی؛ محمد کاظم عمادزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1398

چکیده
  خسارتهای وارده به جامعه جهانی ناشی از دو جنگ جهانی، جهان را واداشت تا استفاده از زور را در روابط بین‌المللی منع نمایند. اصلی‌ترین ممنوعیت در بند4 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است. اما بر این ماده استثنائاتی وارد شده است. با بررسی استثنائات وارده می‌توان موارد ممکنه اعمال زور را مشخص کرد. یکی از فضاهای اعمال زور، حوزه دریاها می باشد. نیروهای ...  بیشتر

4. آموزه ای بر شیوه های حل و فصل اختلافات مربوط به تعیین مرزهای دریایی توسط دیوان های داوری بین المللی

فرهاد طلایی؛ محمدرضا نجفی؛ احسان نصیری؛ جواد داداش زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1398

چکیده
  اختلافات مربوط به تحدید حدود دریایی زمانی بروز می‌کند که صلاحیت دو یا چند دولت ساحلی با یکدیگر تداخل پیدا می‌کند. بدین ترتیب با توجه به اهمیت مناطق دریایی مذکور از جنبه‌های مختلف راهبردی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و همچنین پیوند مسائل تحدید حدود دریایی با منافع ملی و امنیتی کشورها و بدنبال آن صلح و امنیت بین‌المللی، دولت‌های ...  بیشتر

5. تبیین سازه های حکمرانی خوب در نظام آموزش عمومی ایران

جعفر نصیرناتری؛ علی خلخالی؛ زهره شکیبائی؛ جواد سلیمانپور؛ اسماعیل کاظم پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1398

چکیده
  مقاله حاضرگزارش پژوهشی است که با هدف تبیین سازه های حکمرانی خوب در نظام آموزش عمومی ایران صورتبندی شد.رویکرد ترجیحی این پژوهش،کمی از نوع استراتژی اکتشافی متوالی بود.جامعه آماری را همه پژوهشگرانی تشکیل می دادند که در حوزه آموزش عمومی کشور حداقل یک مقاله در یک مجله علمی معتبر منتشر کرده بودند.براساس جدول مورگان 205محقق به صورت تصادفی ...  بیشتر

6. تأثیر سوت زنی سازمانی برافزایش شفافیت سازمانی با میانجی‌گری آوای سازمانی(مورد مطالعه: کارکنان سازمان های دریایی)

مهدی دیهیم پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1398

چکیده
  سوت زنی عملی در جهت افشای اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی مدیران و کارکنان یک سازمان و آوای سازمانی پدیده‌ای در جهت اشتراک ایده‌ها به‌منظور ارتقاء عملکرد سازمان و شفافیت سازمانی بیانگر اطمینان از باز بودن درون سازمان است. تحقیق حاضر باهدف افزایش شفافیت سازمانی با تأکید بر متغیر سوت زنی سازمانی و آوای سازمانی انجام‌شده که ازنظر هدف ...  بیشتر

7. مطالعه تطبیقی آموزش های حین خدمت آجا با ارتش های پیشرفته دنیا

محمد اعلایی؛ علی فرهادی؛ مجید یوسفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

چکیده
  اگرچه مطالعه تطبیقی نظامهای آموزشی دارای پیشینه ای تاریخی در بسیاری از جوامع بشری است، اما در چند دهه اخیر افزایش علاقمندی پژوهشگران به کسب آگاهی از وضع و نقش نظامهای آموزشی در روند پیشرفتهای اجتماعی – اقتصادی توام با رشد روزافزون فناوریهای اطلاعاتی – ارتباطی، گرایش به پژوهشهای تطبیقی را سرعت بخشیده است. از این رو این پژوهش ...  بیشتر

8. ضرورت آموزش حقوق مخاصمات مسلحانه (دریایی) در نیروی‌های مسلح با تأکیدی بر کارکنان نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران

بهزاد سیفی؛ حسین شریفی طراز کوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1398

چکیده
  آموزش حرفه‌ای حقوق مخاصمات مسلحانه دریایی به نیروهای دریایی در زمان صلح، پیش‌شرط اساسی رفتار صحیح در زمان مخاصمه مسلحانه و ابزاری برای ترمیم آلام قربانیان، نجات انسانیت و اجرای یک جنگ قانونمند می‌باشد. آموزش حقوق مخاصمه مسلحانه دریایی به نیروهای دریایی به عنوان ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﭘﺎﯾﻪای است که نه تنها موجبات ترویج و تقویت حقوق مخاصمه ...  بیشتر

9. مدل سازی معادله ساختاری رابطه وفاداری سازمانی و رفتارهای انحرافی در محیط کار به واسطه نقش فضیلت سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم دریایی

ویدا اندیشمند؛ امیرصدرا اسدی خانوکی؛ محمود اسدی خانوکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه وفاداری سازمانی و رفتارهای انحرافی در محیط کار به واسطه گری فضیلت سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم دریایی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان دانشگاه علوم دریایی نوشهر بود که 340 نفر براساس جدول مورگان به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیدند. جمع‌آوری ...  بیشتر

10. شناسایی مؤلفه‌های توسعه حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (یک مطالعۀ فراترکیب)

مجتبی حاج خزیمه؛ خدایار ابیلی؛ جواد پورکریمی؛ محمدرضا حاتمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

چکیده
  چکیدهمقدمه: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بیش از هر زمان دیگری به مدیران و رهبران شایسته و اثربخش نیاز دارند تا با تهدیدها و چالش‌های دنیای مدرن روبرو شوند. این پژوهش باهدف بررسی مطالعات انجام‌شده در خصوص شناسایی مؤلفه‌های توسعه حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی انجام شد.روش: روش پژوهش حاضر کیفی و ...  بیشتر

11. ارائه مدلی برای ارزیابی درونی گروههای آموزشی دانشگاه های دولتی ایران با رویکرد فراارزیابی

حجت غلام زاده؛ سکینه شاهی؛ حمید فرهادی راد؛ سیدعباس رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

چکیده
  ارائه مدلی برای ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی دانشگاه‌های دولتی ایران با رویکرد فراارزیابی چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی جامع و فراارزیابانه‌‌ای از وضعیت کنونی ارزیابی درونی در گروه‌های آموزشی دانشگاه‌های دولتی ایران و در نهایت ارائه یک الگوی بهینه ارزیابی درونی است. بدین منظور، روش پژوهش کیفی مورد استفاده قرار گرفت. به منظور ...  بیشتر

12. فراترکیب الگوهای تدوین راهبردهای مدیریت آموزش و منابع انسانی

اکبر عیدی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ سعید جعفری نیا؛ اکبر حسن پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1398

چکیده
  دنیای تدوین استراتژی های آموزش و منابع انسانی در کنار انواع مختلف ارائه شده ، همچنان نیازمند توجهی خاص برای اشاعه الگوهای بومی متناسب با صنایع مختلف میباشد. بررسی و مرور هدفمند تعاریف، چارچوبها و مدل های پیشین مرتبط، به منظور ارائه مدلی جامع و نظام مند برای طراحی راهبردهای مدیریت منابع انسانی هدف این تحقیق می باشد. دراین پژوهش، با ...  بیشتر

13. ارایه مدل تجاری سازی دانش براساس مدیریت دانش در دانشگاه فنی وحرفه ای

عباس میر؛ مهدی باقری؛ سیداحمد هاشمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

چکیده
  دستیابی به سطحی از رفتار اثربخش برای رقابت عالی و سطح بالا ضروری است و این مستلزم این است که همه افراد سازمان در نظر گرفته شوند . مدیران برای این کار باید بین شناخت , انگیزش , رضایت فردی , احساس امنیت و خیلی از عوامل دیگر یکپارچگی و هماهنگی ایجاد کنند . امروزه مدیریت دانش فقط با فشار اقتصادی ایجاد نمی‌شود , بلکه جنبه مهم مدیریت دانایی رفتار ...  بیشتر