*توجه مهم*

به اطلاع کلیه نویسندگان محترم مقالات مجله آموزش علوم دریا می رساند برابر مصوب هیئت تحریریه نشریه، مقرر گردید تا اطلاع رسانی در خصوص آخرین وضعیت مقالات این مجله تنها از طریق ویگاه مجله صورت پذیرفته و گواهی جاپی پذیرش مقاله صادر نگردد.

با سپاس فراوان از همکاری شما عزیزان

 


دانلود آیین نگارش مقالات قالب PDF

به نام خدا
به اطلاع کلیه عزیزان می رساند، مجوز با رتبه علمی - پژوهشی نشریه از وزارت محترم علوم تحقیقات و فناوری با تغییر عنوان نشریه به " آموزش علوم دریایی" دریافت گردیده است. از کلیه نویسندگان محترم که در این مدت ما را حمایت کردند سپاس گزاریم.
با تشکر دفترنشریات دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره).
 --------------------------------------------------------------------
به اطلاع نویسندگان محترم میرساند ، نشریه علمی  آموزش علوم دریایی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است
 
1. واکاوی نقش سازمان بین‌المللی دریانوردی در تدوین استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی

حمیدرضا اکبرپور؛ باقر میرعباسی؛ احسان کامرانی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 1-13

چکیده
  مساله ایمنی دریانوردی مهم‌ترین دغدغه سازمان بین‌المللی دریانوردی(ایمو) است. یکی از زمینه‌های مطرح و مهم ایمنی دریایی نیز مساله آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی است که همواره مورد توجه ایمو بوده است. این پژوهش در پی بررسی نقش ایمو در تدوین استانداردهای بین‌المللی آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی است. بر همین مبنا، روش توصیفی- استقرایی ...  بیشتر

2. بررسی تأثیر سرمایة مذهبی بر انضباط شغلی با ملاحظة نقش واسط رفتارهای شهروند سازمانی

صیدمهدی ویسه؛ محمد تابان؛ حامد قاسم پور

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 14-29

چکیده
  در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سرمایة مذهبی بر انضباط شغلی با توجه به نقش میانجی رفتارهای شهروند سازمانی پرداخته شده است. این مقاله، با رویکردی کاربردی و با روش پیمایشی – همبستگی، به انجام رسیده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در این بررسی، پرسشنامه است. براین‌اساس، برای سنجش سرمایة مذهبی از پرسشنامة سپهوند و همکاران(1396)، انضباط شغلی ...  بیشتر

3. بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و ساختار سازمانی با فلات زدگی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی

آنه آبار؛ معصومه باقرپور

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 30-43

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و ساختار سازمانی با فلات زدگی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی انجام شده است. روش تحقیق توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان بندر امیرآباد و نکاء زیر مجموعه سازمان بنادر و دریانوردی به تعداد 278 نفر و حجم نمونه به روش تصادفی طبقه ای 160 نفر انتخاب شدند. ابزارگردآوری داده ها سه ...  بیشتر

4. تاثیر هوش هیجانی برقابلیت‌های چابکی سازمانی (موردمطالعه: کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر)

مهدی دیهیم پور؛ حسن دولتی؛ حبیب الله سیاری؛ علی اکبر پهلووری

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 44-55

چکیده
  سرعت و دانایی از دیدگاه بسیاری از محققان و نظریه پردازان ، مهم ترین ثروت سازمان ها در هزاره سوم به شمار می آید. سازمان های امروزی بایستی استراتژی های خود را بر محور این دو مهم طراحی نمایند. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی با قابلیت های چابکی سازمانی دربین کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) می‌باشد.این تحقیق بر مبنای ...  بیشتر

5. عوامل موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی نوآورانه مبتنی بر فناوری اطلاعات؛ بررسی در دانشکده های علوم دریایی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

محمدمهدی محمدپور میر؛ سامره شجاعی؛ روح اله سمیعی؛ مجید اشرفی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 56-67

چکیده
  امروزه دانشگاه های کشور، تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی را به عنوان فراهم کننده ی رشد اقتصادی و به صورت یکی از ماموریت ها و کارکردهای اصلی در کنار آموزش و پژوهش در نظر گرفته اند. تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامـل مـؤثر بـر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی نوآورانه مبتنی بر فناوری در دانشگاههای فنی و حرفه ای کشور ؛ دانشکده های علوم دریایی صـورت ...  بیشتر

6. ارزیابی و انتخاب برنامه ریزی منابع جامع سازمانی (مطالعه موردی: موسسات آموزش علوم دریانوردی)

داود رضایی؛ علیرضا عالی پور

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 68-88

چکیده
  در این تحقیق با مطالعه‌ی ادبیات موضوع سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان، عوامل مؤثر بر ارزیابی و انتخاب برنامه ریزی منابع جامع سازمانی در موسسات آموزش علوم دریانوردی شناسایی خواهد شد. در این راستا تحقیق نسبتاً جامعی بر روی پژوهش‌های تحقیقاتی، مطالعات موردی، تجربیات شکست و موفقیت عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق شناسایی شده و لیست ...  بیشتر

7. رابطه بین برنامه درسی ایجابی و تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر

جواد سلیمانپور

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 89-103

چکیده
  هدف کلی تحقیق بررسی ارتباط بین نوع برنامه درسی ایجابی یا ضمنی و تفکر انتقادی دانشجویان علوم دریایی نوشهر می‌باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری تحقیق را کلیه دانشجویان این دانشگاه به تعداد 768 نفر در حال تحصیل می‌‌باشند، روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی از نوع طبقه‌ای نسبی به تعداد 260 نفر براساس جدول مورگان می‌باشد. ...  بیشتر

8. لزوم بازنگری در سازماندهی شغلی دریانوردان شاغل برروی کشتی های تجاری

سیدجعفر سجادی پارسا؛ مرتضی اعلای محرزی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 104-111

چکیده
  دریانوردی  یک صنعت خاص و با ویژگی‌های خاص و منحصر به فرد مختص به خود است و سازماندهی و نظم بخصوصی دارد. وظایف دریانوردان بر روی کشتی‌ها باتوجه به بزرگ‌تر شدن کشتی‌ها و افزایش قوانین و کنوانسیون‌های ملزم کننده، روز به روز بیشتر می‌شود در حالی که سازماندهی شغلی روی کشتی‌های تجاری از دیر باز و بصورت سنتی از دو دپارتمان اصلی عرشه ...  بیشتر

9. رابطه بین تعادل کار و زندگی با سلامت سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه نیروی دریایی امام خمینی نوشهر)

حسینعلی تقی پور

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 112-123

چکیده
  چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین تعادل کار و زندگی با سلامت سازمانی کارکنان دانشگاه نیروی دریایی امام خمینی نوشهر می‌باشد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری کارکنان واحدهای مذکور بوده که به کمک جدول مورگان و از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده با تخصیص متناسب 92 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار ...  بیشتر

10. آسیب شناسی و بهبود عملکرد حوزه آموزش و سرمایه انسانی در شرکتهای تولیدی با رویکرد تعالی سازمانی

شهرام رستم پور؛ سلیمان ایران زاده؛ ناصر فقهی فرهمند

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 124-145

چکیده
  در این مطالعه نسبت به آسیب شناسی و ارایه پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد در حوزه آموزش و سرمایه انسانی در شرکنهای تولیدی با استفاده از مدل الماس تعالی اقدام به عمل آورده شده است. در این تحقیق پس از جمع آوری داده ها، بررسی ها و تحلیل های کمی، و نهایتا انجام سایت ویزیت، معیارهای اولویت دار جهت توجه و همچنین معیارهای اولویت دار جهت اقدام که ...  بیشتر

1. بررسی نقش فناوری اطلاعات در فرایند سیستم مدیریت دانش(مطالعه موردی دانشگاه علوم دریایی امام‌خمینی(ره))

حسن دولتی؛ ترانه عنایتی؛ فرشیده ضامنی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1393، ، صفحه 11-30

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند سیستم مدیریت دانش دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) انجام شده است  پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل اساتید، مدیران، فرماندهان و کارشناسان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) به تعداد 100 نفر بود. حجم نمونه ...  بیشتر

2. پیش بینی رابطه سلامت روان و عملکرد شغلی بر اساس ویژگی های شخصیتی افسران وظیفه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

رضا میرعرب؛ انوشیروان عزیزی؛ محمدرضا مرادی

دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1393، ، صفحه 48-60

چکیده
  هدف از این تحقیق پیش بینی سلامت روان و عملکرد شغلی بر اساس ویژگی شخصیتی افسران وظیفه نیروی دریایی بوده است. جامعه آماری 160 نفر از کارکنان وظیفه بود که تماما به عنوان نمونه انتخاب شده اند. داده ها از طریق سه پرسشنامه سلامت روان، عملکرد شغلی پاترسون و ویژگی‌های شخصیتی نئو جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفته اند. روش تحقیق مورد استفاده از ...  بیشتر

3. ارزیابی و ترسیم هرم سلسله مراتب نیازهای افسران دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

جعفر سیاره؛ ابوطالب مطلبی ورکانی؛ امیر حسینی ارانی؛ حمیدرضا تهمک

دوره 2، شماره 1 ، زمستان 1394، ، صفحه 40-55

چکیده
  هدف از این تحقیق ارزیابی و ترسیم هرم سلسله مراتب نیازهای افسران دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر بوده است. این تحقیق به وسیله‌ی پرسشنامه انجام شده است. روایی پرسشنامه از روش محتوا (سازه) مورد تایید قرار گرفت. پرسشنامه دارای پایایی با ضریب 93/0 بوده است. حداقل اندازه نمونه برابر 96 نفر است. از 120 پرسشنامه توزیعی، 111 پرسشنامه قابلیت ...  بیشتر

4. نحوه گذران اوقات فراغت کارکنان مراکز آموزشی نداجا با تاکید بر فعالیت ورزشی (مطاله موردی: کارکنان فرماندهی مرکز آموزش تخصص های دریایی)

جواد حسین پور نودهی؛ مرتضی دوستی؛ سید عماد حسینی؛ رضا ساکی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1393، ، صفحه 67-76

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی نحوه گذران اوقات فراغت کارکنان فرماندهی آموزش تخصص‌های دریایی نداجا با تاکید بر فعالیت ورزشی بوده است. این تحقیق به روش توصیفی-پیمایشی  به انجام رسیده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و لحاظ نمودن ضریب حفاظتی-امنیتی، تعداد 270 نفر به روش خوشه ای- طبقه ای و در هریک از طبقات به صورت تصادفی انتخاب شد. به ...  بیشتر

5. تبیین نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه کیفیت‌زندگی‌کاری و رفتارهای انحرافی در اساتید و فرماندهان دانشگاه علوم دریایی اعزامی به ماموریت دریانوردی

مسلم گل میمی؛ بهنام فیاض؛ فرامرز نصری

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 76-92

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر به بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه بین کیفیت‌زندگی‌کاری و رفتارهای انحرافی کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ه) در محیط دریانوردی پرداخته است. مدل تحقیق با مدنظر قرار دادن ادبیات موضوع، طراحی و در جامعه هدف، مورد بررسی قرار گرفت. جامعه این تحقیق، شامل 135 نفر از اساتید و مربیان اعزامی به ماموریت آموزشی ...  بیشتر

1. طراحی الگوی استراتژی‌های توسعه‌ی منابع‌انسانی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی‌ایران

محمد یزدان شناس؛ مهربان هادی پیکانی؛ آذر قلی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1397

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی مدل استراتژی‌های توسعه‌ی منابع‌انسانی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی‌ایران می‌باشد. روش شناسی این پژوهش ترکیبی (کیفی و کمی) می‌باشد. اعضای جامعه هدف در بخش کیفی تعداد 13 نفر از خبرگان مدیریت منابع‌انسانی و آموزش سازمان نیروی دریایی ارتش بودند، که 10 نفر از این افراد در ارزیابی انتقادی (CASP) به منظور تعیین مرتبط ...  بیشتر

2. طراحی مدل سرمایه اخلاقی سازمان با تأکید بر آموزش در صنعت حمل‌ونقل دریایی (موردمطالعه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران)

حبیب مرادی؛ معصومعلی سلیمیان؛ بهزاد فرخ سرشت؛ قربانعلی آقااحمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1398

چکیده
  امروزه، اخلاق به‌عنوان یکی از مهم‌ترین انواع سرمایه، نقش مؤثری در تداوم حیات سازمان‌ها ایفا می‌نماید. هدف پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه‌های سرمایه اخلاقی سازمان و ارائه مدلی از آن با تأکید بر آموزش در صنعت حمل‌ونقل دریایی می‌باشد. نوع پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر اجرا ترکیبی است. جامعه آماری متشکل از مدیران و کارکنان اداره کل ...  بیشتر

3. فرصتهای حقوقی اعمال زور توسط نیروی دریایی در زمان جنگ به عنوان یک ضرورت آموزشی در تدوین راهبرد قدرت دریایی

علی عبداله حبیب نوری؛ مسعود راعی دهقی؛ محمد کاظم عمادزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1398

چکیده
  خسارتهای وارده به جامعه جهانی ناشی از دو جنگ جهانی، جهان را واداشت تا استفاده از زور را در روابط بین‌المللی منع نمایند. اصلی‌ترین ممنوعیت در بند4 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است. اما بر این ماده استثنائاتی وارد شده است. با بررسی استثنائات وارده می‌توان موارد ممکنه اعمال زور را مشخص کرد. یکی از فضاهای اعمال زور، حوزه دریاها می باشد. نیروهای ...  بیشتر

4. آموزه ای بر شیوه های حل و فصل اختلافات مربوط به تعیین مرزهای دریایی توسط دیوان های داوری بین المللی

فرهاد طلایی؛ محمدرضا نجفی؛ احسان نصیری؛ جواد داداش زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1398

چکیده
  اختلافات مربوط به تحدید حدود دریایی زمانی بروز می‌کند که صلاحیت دو یا چند دولت ساحلی با یکدیگر تداخل پیدا می‌کند. بدین ترتیب با توجه به اهمیت مناطق دریایی مذکور از جنبه‌های مختلف راهبردی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و همچنین پیوند مسائل تحدید حدود دریایی با منافع ملی و امنیتی کشورها و بدنبال آن صلح و امنیت بین‌المللی، دولت‌های ...  بیشتر

5. آموزه ای بر طراحی مدل بهینه فرایندی تدارکات الکترونیکی در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

منیژه حقیقی نسب؛ رویا راضی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1398

چکیده
  این پژوهش به‌منظور شناسایی و تبیین روابط متغیرهای تدارکات الکترونیکی و بهبود خدمات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. این تحقیق از حیث هدف، تبیینی و از حیث نتیجه تحقیق، کاربردی (با توجه به نتیجه آن‌که ارائه یک مدل است) و از حیث نوع داده، ترکیب کمی و کیفی می‌باشد که از روش آمیخته اکتشافی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق ...  بیشتر

6. بررسی تأثیر استراتژی‌های پاداش بر بهره‌وری نیروی انسانی با نقش میانجی عملکرد تیمی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان بندر امام خمینی (ره))

رضا سپهوند؛ راضیه فعلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر استراتژی‌های پاداش بر بهره‌وری نیروی انسانی با نقش میانجی عملکرد تیمی کارکنان در بندر امام خمینی (ره) می‌باشد. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‌ها توصیفی – علّی و از نوع تحقیقات کمّی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کارکنان بندر امام خمینی (ره) بودند. تعداد این افراد 300 نفر گزارش شد. حجم نمونه ...  بیشتر

7. طراحی الگوی جامع برنامه درسی مغز محور درآموزشهای سازمانی (آندروگوژی)

سقا افراخته؛ حسن اسدزاده؛ ابوالفضل کرمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

چکیده
  دغدغه ها و نیازهای محوری سازمان ها جهت پاسخگویی به انتظارات فزآینده مشتریان(خدمات گیرندگان) و رقابت با رقبا باعث اصلاح برنامه درسی محیط کاربراساس توانمندی های مغز هر یک از سرمایه انسانی شد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بهبود فرآیندهای آموزش سازمانی با طراحی الگوی جامع برنامه درسی مبتنی بر نظریه یادگیری مغز محور تدوین شده است. به‌منظور ...  بیشتر